พระนามช่างงดงาม

  • Song Number: 7121340
  • Original Key: D

Available Content

Lyrics Preview

นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม
พระนามพระเยซู องค์ราชา
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม
และไม่มีใครเปรียบปาน
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม
พระนามพระเยซู

Additional Song Info

  • Copyrights
  • 2016 Hillsong Music Publishing
  • Administrators
  • Capitol CMG Publishing